ترجمه مقاله حفظ یکپارچگی از مولکول های DNA کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس

حفظ یکپارچگی از مولکول های DNA کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس - www.p3020.com

عنوان انگلیسی مقاله : reca maintain the integrity of chloroplast DNA molecules in arabidopsis

عنوان فارسی مقاله حفظ یکپارچگی از مولکول های DNA کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس

تعداد صفحات فایل انگلیسی مقاله : ۴ صفحه ( دانلود فایل انگلیسی مقاله بدون ترجمه )

تعداد صفحات فایل ترجمه شده مقاله : ۹ صفحه

مقطع : کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال انتشار مقاله :  ۲۰۱۰

مرتبط با رشته : کشاورزی

چکیده فارسی مقاله :

حفظ یکپارچگی از مولکول های DNA کلروپلاست در گیاه آرابیدوپسیس

بث آ .رووان ، دلین ج.اولدنبرگ و آرنولد ج.بندیچ
گروه زیست شناسی ، دانشگاه واشینگتون ، سیاتل ، wa 91895 آمریکا
آدرس فعلی: بخش زیست شناسی مولکولی ، ماکس پلانک موسسه زیست شناسی تکاملی ، D-72076 توبینگن، آلمان

ارتباط با ما: ایمیل: bendich@u.washington.edu

دریافت شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰
تجدید نظر شده در ۱۵ مارچ ۲۰۱۰
پذیرفته شده در ۱۶ مارچ ۲۰۱۰

خلاصه مطالب:
اگرچه فهم ما از مکانیزم بازسازی DNA  در باکتری ها و هسته های یوکاریوتی در حال پیشرفت است ، تقریبا هیچ چیز در مورد فرایند بازسازی   DNAشناخته نشده است برای باکتری ها در اندامکهای گیاهی به ویژه کلروپلاست.  زیرا عملکرد پروتئین رکا در در بازسازی   DNA، یک عملکرد مشابه ممکن است برای کلروپلاست وجود داشته باشد. تاثیر بر  DNAکلروپلاست (cpDNA) ساختار دو هسته ای کلروپلاست مورد هدف قرار شده ی متشابه رکا ، در گیاه آرابیدوپسیس آزمایش شد.
متشابه T-DNA جهش الحاق در یکی از این ژن ها (cpDNA) ، به تغییر ساختار شکل مولکول های   cpDNA  و مقدار کاهش یافته cpDNA منجر شده اند. در عین حال یک جهش مشابه در بقیه ژن ها تاثیری نداشت . جهش دو برابر یک فنوتیپ نشان داد که مشابه به جهش تنها cpreca است. جهش cpreca همچنین نشان داد که یک مقدار فزاینده واحد استاندارد cpreca شامل توابع از بین رفته توابع رکا ، بعد از ۴ نسل ، گیاهان جهش یافته cpreca ، علائم عملکرد کاهش یافته کلروپلاست را نشان دادند مانند: گوناگونی و بافت مردگی.
شکستگی های دو برابر استاندارد در cpDNA گونه وحشی گیاهان توسط سیپروفلوکساسین ایجاد می شود (یک بازدارنده اشرشیاکلی گیرس ، یک توپوایزومراز نوع ۲) ما را به سمت تغییر ساختار cpDNA که مشابه جهش های دیده شده در cpreca بود. این نتیجه حاصل شده است که این فرآیند که توسط آن  DNA معیوب  در باکتری ها ،بازسازی می شود ، در نسل ایندوسیمبیوتک ،کلروپلاست حفظ شده است.

کلمات کلیدی:

ساختار DNA
میکروسکوپ فلورسانس
ترکیب مجدد متشابه
اختلاف رنگ برگ
ژل الکتروفورز در میدان پالس

ترجمه مقاله کامپیوتر و الکترونیک در کشاورزی

ترجمه مقاله کامپیوتر و الکترونیک در کشاورزی

عنوان انگلیسی مقاله : Computers and Electronics in Agriculture

عنوان فارسی مقاله  :  کامپیوتر و الکترونیک در کشاورزی

تعداد صفحات فایل انگلیسی مقاله : ۱۱ صفحه  ( دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله بدون ترجمه )

تعداد صفحات فایل ترجمه شده مقاله : ۲۸ صفحه

قالب فایل ترجمه :  فایل Word تایپ شده

حجم فایل دانلودی :  ۴۵۰۰ کیلو بایت ( ۴٫۵ مگابایت )

مقطع : کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

مرتبط با رشته : کشاورزی ، الکترونیک ، کامپیوتر

خلاصه مطالب:
کشاورزان آینده و حتی در حال حاضر اروپا در حال تجربه و آزمایش این مسئله هستند که وظایف مدیریتی برای کشاورزی زراعی در حال تغییر به یک الگوی جدید است ، که نیازمند توجه افزایش یافته به پویایی اقتصاد و تعامل با محیط اطراف است. برای این منظور، ادغام سیستم های اطلاعاتی ، نیاز به توصیه مدیران از دستورالعمل رسمی ، دستورالعمل های توصیه شده و مستندات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مختلف انجام فرایند ها دارد. در پروژه بودجه مزرعه آینده اتحادیه اروپا ، مدل های جدید و نمونه اولیه از یک مزرعه جدید سیستم مدیریت اطلاعات ، مطابق با این شرایط در حال تغییر ، توسعه خواهند یافت. هدف از کار ارائه شده در این مقاله ، تعریف و تجزیه و تحلیل مرزهای سیستم و مرتبط با پردازش های تصمیم گیری برای چنین سیستم مدیریت اطلاعات جدیدی ، به عنوان یک پیش نیاز برای یک مدل سازی اطلاعات اختصاص داده شده ، می باشد. مرزها و محدوده سیستم در قالب بازیگران و ویژگی هایی شرح داده شده است، که در آن بازیگران نهادهای واسط با سیستم می باشند (به عنوان مثال ،مدیران، نرم افزار، پایگاه های داده). به منظور تجزیه و تحلیل شرایط  نرم و پیچیده سیستم ها ، از چگونگی توسعه سیستم مدیریت اطلاعات کارآمد، که به طور موثر می بایست با تغییرات کشاورزان ، یک مدل مفهومی را بر اساس روش سیستم های نرم افزاری توسعه داده شدند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از چهار مزارع آزمایشی می باشند که این مزارع آزمایشی نشان دهنده شرایط متنوع در سراسر اتحادیه اروپا است که حاصل همکاری پروژه مزرعه آینده می باشد. اجزای سیستم به عنوان بخشی از تصاویر غنی به تصویر کشیده شد و به عنوان یک طرح کلی برای توسعه الزامات سیستم مدیریت اطلاعات خاص به مدل نهایی مفهومی به دست آمده از سیستم کلی مرتبط به عنوان یک طرح کلی مطرح شد. این پژوهش منفعت استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستم اختصاص داده شده را به عنوان یک گام اولیه برای طراحی واقعی از یک مزرعه جدید سیستم مدیریت اطلاعات در مقایسه با دیگر روش های تجزیه و تحلیل سیستم  های فعالیت گرا و سفت و سخت ، نشان داده است.

ترجمه مقاله انگلیسی Conceptual model of a future farm management information system

ترجمه مقاله انگلیسی Conceptual model of a future farm management information system

عنوان انگلیسی مقاله : Conceptual model of a future farm management information system

عنوان فارسی مقاله مدل مفهومی از یک مزرعه سیستم اطلاعات مدیریت در آینده

تعداد صفحات فایل انگلیسی مقاله : ۱۱ صفحه دو ستونه ( دانلود فایل انگلیسی مقاله بدون ترجمه )

تعداد صفحات فایل ترجمه شده مقاله : ۲۸ صفحه

مقطع : کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

مرتبط با رشته : کشاورزی

چکیده فارسی مقاله :
کشاورزان آینده و حتی در حال حاضر اروپا در حال تجربه و آزمایش این مسئله هستند که وظایف مدیریتی برای کشاورزی زراعی در حال تغییر به یک الگوی جدید است ، که نیازمند توجه افزایش یافته به پویایی اقتصاد و تعامل با محیط اطراف است. برای این منظور، ادغام سیستم های اطلاعاتی ، نیاز به توصیه مدیران از دستورالعمل رسمی ، دستورالعمل های توصیه شده و مستندات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مختلف انجام فرایند ها دارد. در پروژه بودجه مزرعه آینده اتحادیه اروپا ، مدل های جدید و نمونه اولیه از یک مزرعه جدید سیستم مدیریت اطلاعات ، مطابق با این شرایط در حال تغییر ، توسعه خواهند یافت. هدف از کار ارائه شده در این مقاله ، تعریف و تجزیه و تحلیل مرزهای سیستم و مرتبط با پردازش های تصمیم گیری برای چنین سیستم مدیریت اطلاعات جدیدی ، به عنوان یک پیش نیاز برای یک مدل سازی اطلاعات اختصاص داده شده ، می باشد. مرزها و محدوده سیستم در قالب بازیگران و ویژگی هایی شرح داده شده است، که در آن بازیگران نهادهای واسط با سیستم می باشند (به عنوان مثال ،مدیران، نرم افزار، پایگاه های داده). به منظور تجزیه و تحلیل شرایط  نرم و پیچیده سیستم ها ، از چگونگی توسعه سیستم مدیریت اطلاعات کارآمد، که به طور موثر می بایست با تغییرات کشاورزان ، یک مدل مفهومی را بر اساس روش سیستم های نرم افزاری توسعه داده شدند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از چهار مزارع آزمایشی می باشند که این مزارع آزمایشی نشان دهنده شرایط متنوع در سراسر اتحادیه اروپا است که حاصل همکاری پروژه مزرعه آینده می باشد. اجزای سیستم به عنوان بخشی از تصاویر غنی به تصویر کشیده شد و به عنوان یک طرح کلی برای توسعه الزامات سیستم مدیریت اطلاعات خاص به مدل نهایی مفهومی به دست آمده از سیستم کلی مرتبط به عنوان یک طرح کلی مطرح شد. این پژوهش منفعت استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستم اختصاص داده شده را به عنوان یک گام اولیه برای طراحی واقعی از یک مزرعه جدید سیستم مدیریت اطلاعات در مقایسه با دیگر روش های تجزیه و تحلیل سیستم  های فعالیت گرا و سفت و سخت ، نشان داده است.