پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

Irrational thinking - تفکر غیر منطقی

عنوان پروژه  : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – رابطه تفکر غیرمنطقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تعداد صفحات فایل :  ۸۵ صفحه
فرمت فایل : MS Word
مرتبط با رشته : روانشناسی
مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

چکیده

این پژوهش تحت عنوان رابطه غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی انجام گرفت که از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان — که در سال تحصیلی   — – — مشغول به تحصیل بودند که تعداد — نفر بعنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند، از آزمون باورهای غیرمنطقی جونز(IBT) برای سنجش تفکر غیرمنطقی و معدل کتبی نوبت اول برای پیشرفت تحصیلی استفاده شد داده های پژوهش بعد از توصیف به وسیله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتیجه فرضیه دوم نشان داد بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر تفکر غیرمنطقی تفاوت معنادار وجود دارد. و در خصوص فرضیه سوم نتایج نشان داد که از نظر تفکرات غیرمنطقی بین دانش آموزان رشته های انسانی، تجربی و ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد و در مورد سؤال پژوهش هم نتایج نشان داد که از میان مؤلفه های تفکر غیر منطقی، متغیر واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی و اجتناب از مشکلات سهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارند.
واژه کلیدی: تفکر غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها

فصل دوم
الف- مبانی نظری
ب- پیشینه

فصل سوم
نوع تحقیق
جامعه آماری
برآورد حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش نمره گذاری
روایی و اعتبار
روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها

فصل پنجم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها