طرح توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی

عنوان پروژه:طرح توجیهی تولید صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل :۱۴

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی

 

طرح توجیهی منبت کاری

طرح توجیهی منبت کاری

عنوان پروژه:طرح توجیهی منبت کاری

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۵

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع: کاردانی کارشناسی

طرح توجیهی پرورش دام

طرح توجیهی پرورش دام

عنوان پروژه:طرح توجیهی پرورش دام

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۲۲

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/کارشناسی

طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

عنوان پروژه : طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی

مرتبط با درس: کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی/ کارشناسی

طرح توجیهی کافی نت

طرح توجیهی کافی نت

عنوان پروژه:طرح توجیهی کافی نت

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع:کاردانی /  کارشناسی

طرح توجیهی خدمات و مشاوره کامپیوتر

طرح توجیهی خدمات و مشاوره کامپیوتر

عنوان پروژه:طرح توجیهی خدمات و مشاوره کامپیوتر

مرتبط با درس: کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۳

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

 

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

عنوان پروژه: طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی

مرتبط با درس: کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۳

فرمت فایل: Word

مرتبط با رشته : تمام رشته ها

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی

طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی

عنوان پروژه :طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی

مرتبط با درس: کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۳

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته:تمام رشته ها

مقطع: کاردانی / کارشناسی

طرح توجیهی چاپ و تولید عکس فیلمبرداری

طرح توجیهی چاپ و تولید عکس فیلم برداری

عنوان پروژه: طرح توجیهی چاپ و تولید عکس فیلمبرداری

مرتبط با درس:کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحاتفایل:۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی / کارشناسی

طرح توجیهی مهد کودک

طرح توجیهی مهد کودک

عنوان پروژه: طرح توجیهی مهد کودک

مرتبط با درس: کارآفرینی و پروژه

تعداد صفحات فایل:۱۷

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: تمام رشته ها

مقطع: کاردانی / کارشناسی