بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

عنوان پروژه: بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان و مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۳۸

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

دوستی و دوستیابی

دوستی و دوستیابی

عنوان پروژه: دوستی و دوستیابی

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۹۰

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

عنوان پروژه: رشد اجتماعی و هویت نوجوان

مرتبط با درس: روانشناسی

تعداد صفحات فایل: ۳۶

فرمت فایل:Word

مرتبط با رشته: روانشناسی

مقطع: کاردانی/ کارشناسی

فهرست مطالب
تعریف بلوغ و نوجوانی
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان
عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نیازهای زیستی دوره نوجوانی
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
نیازهای اجتماعی نوجوان
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی
ویژه های دوره نوجوانی
حس استقلال طلبی در نوجوانی
خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
رشد هویت
هویت یابی زودرس
سردرگمی درهویت یابی
پراکندگی هویت
تسلیم طلبی
وقفه
پیشرفت هویت
عوامل موثر برشکل گیری هویت
شخصیت
ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نقش والدین در هویت یابی فرزندان
مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی
زیر بنای شخصیت
اصل پرهیز از تحمیل کردن
اصل پذیرش و احترام
اصل پرهیز از مقایسه کردن
اصل توجه به کسب هویت نوجوان
منابع و ماخذ

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

Irrational thinking - تفکر غیر منطقی

عنوان پروژه  : پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – رابطه تفکر غیرمنطقی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تعداد صفحات فایل :  ۸۵ صفحه
فرمت فایل : MS Word
مرتبط با رشته : روانشناسی
مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

چکیده

این پژوهش تحت عنوان رابطه غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی انجام گرفت که از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان — که در سال تحصیلی   — – — مشغول به تحصیل بودند که تعداد — نفر بعنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند، از آزمون باورهای غیرمنطقی جونز(IBT) برای سنجش تفکر غیرمنطقی و معدل کتبی نوبت اول برای پیشرفت تحصیلی استفاده شد داده های پژوهش بعد از توصیف به وسیله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتیجه فرضیه دوم نشان داد بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر تفکر غیرمنطقی تفاوت معنادار وجود دارد. و در خصوص فرضیه سوم نتایج نشان داد که از نظر تفکرات غیرمنطقی بین دانش آموزان رشته های انسانی، تجربی و ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد و در مورد سؤال پژوهش هم نتایج نشان داد که از میان مؤلفه های تفکر غیر منطقی، متغیر واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی و اجتناب از مشکلات سهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارند.
واژه کلیدی: تفکر غیرمنطقی و پیشرفت تحصیلی

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها

فصل دوم
الف- مبانی نظری
ب- پیشینه

فصل سوم
نوع تحقیق
جامعه آماری
برآورد حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش نمره گذاری
روایی و اعتبار
روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها

فصل پنجم
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها

ترجمه مقاله Prediction of Outcome in the Vegetative State by Machine Learning Algorithms

ترجمه مقاله Prediction of Outcome in the Vegetative State by Machine Learning Algorithms

عنوان انگلیسی مقاله : Prediction of Outcome in the Vegetative State by Machine Learning Algorithms: A Model for Clinicians?

عنوان فارسی مقاله  :  پیش بینی نتایج در Vegetative State توسط الگوریتم یادگیری ماشین  : روشی برای متخصصان ( روانشناسان ) ؟

تعداد صفحات فایل انگلیسی مقاله : ۳ صفحه  ( دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله بدون ترجمه )

تعداد صفحات فایل ترجمه شده مقاله : ۷ صفحه

قالب فایل ترجمه :  فایل Word تایپ شده

حجم فایل دانلودی :  ۱۱۵ کیلو بایت ( ۰٫۱۱۵ مگابایت )

مقطع : کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۱

مرتبط با رشته : کامپیوتر ، روانشناسی ، هوش مصنوعی

چکیده فارسی مقاله :
هدف از این مطالعه مقایسه طبقه بندی یادگیری ماشین های مختلف در پیش بینی اولیه از نتیجه موضوعات در (C4.5، ماشین بردار پشتیبان، ساده و بی تکلف بیز، K-NN ) vegetative state به علت آسیب تروماتیک مغز است. در تمام روش ها با دقت  ثابت شده است که   (AUC > 0.8)، اما حساسیت و ویژگی به طور قابل توجهی متفاوت است و اما در بعضی از دسته بندی ها ( در Support Vector Machine های خاص ) در این کلینیک مدل ها قابل اجرا به نظر میرسد .

واژگان کلیدی : هوش مصنوعی ، زندگی نباتی ، نتایج بالینی ، پیش بینی

ترجمه مقاله Prediction of Outcome in the Vegetative State by Machine Learning Algorithms

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

عنوان پروژه  :  خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

مرتبط با درس : روانشناسی اجتماعی

تعداد صفحات فایل : ۴۹

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته : روانشناسی اجتماعی

مقطع : کاردانی – کارشناسی


پیشگفتار
۱- اهداف
۲- پیشینه ی تحقیق
۳- روش تحقیق
۳- ارتباط بین ساختار خانواده بر ابراز محبت و پیامدهای رفتاری جوانان و نوجوانان
۳-۱ وضعیت اقتصادی
۳-۲ اجتماعی سازی
۳-۳ استرس
۳-۴ رفاه روانشناختی مادری
۴- مقایسه ی میزان مهرورزی در بین خانواده های دارای فرزند خوانده، دو والدی تنی، مادر تنها، پدر خوانده و مادر خوانده
۴-۱ بد نام سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی
۴-۲ اجتماعی سازی توسط دو والد به صورت بهینه
۴-۳ تحقیق طلاق و والدین ناتنی: تقدم روابط تنی
۴-۴ تاثیر فرایند های خانواده
۴-۵ اهمت ساختار خانواده در پیش بینی رفاه روانی، مهرورزی و کیفیت روابط اعضای خانواده
۵- مهرورزی در سیره امام موسی کاظم(ع)
۶- موانع مهرورزی
۷-نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بدون شک ابراز مهر و محبت به شیوه های مختلف صورت می گیرد و فقط یک موضوع عاطفی و روانی نبوده و به تمام جنبه ها و زوایای زندگی یک فرد مربوط می شود. بنابراین ابراز محبت می تواند به شکل های مختلفی بروز نماید که مشخص ترین آن تاثیر روانی و عاطفی است، اما درصد بسیار زیادی از ابراز محبت می تواند به صورت جنبه های مادی باشد. باید توجه داشت که ابراز محبت باید در تمام جنبه های آن مورد توجه قرار بگیرد، چه مادی و چه معنوی. این تحقیق علاوه بر جنبه های مادی و معنوی ابراز محبت که معمولاً به صورت آگاهانه در خانواده ها بروز می کند مواردی را که به صورت غیر آشکار می تواند بر ابراز محبت در خانواده تاثیر داشته باشد مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال نقش ساختار خانواده در میزان ابراز محبت و یا تاثیر خانواده های مشکل دار در میزان ابراز محبت و بالعکس (یعنی تاثیر محبت و مهرورزی بر روی ساختار خانواده و بهبود روابط) مورد بررسی قرار گرفته است.
والدین بر فرزندان خود به روشهای گوناگون اثر می گذارند، مکانیسم های مختلفی که ممکن است اثرات ساختار خانواده بر پیامد های رفتاری فرزندان را نشان دهد، بیشمار است. با این وجود چهار مکانیسم اولیه که در منابع مختلف درباره ی آنها بحث شده است عبارتند از: وضعیت اقتصادی، اجتماعی سازی والدین، استرس کودکی و رفاه روانشناختی مادری.
چهار دیدگاه تئوریک باعث فرضیه هایی درباره اینکه آیا ساختارهای خانوادگی از یکدیگر متفاوتند و اگر هستند چگونه، شده است. یک دیدگاه این است که بدنامی فاکتور کلیدی است که منجر به پیامد های توصعه ای ضعیف می شود.
خانواده های فرزند خوانده رفاه کمتر و کیفیت روابط ضعیف تری نسبت به خانواده های واقعی نشان می دهند. مادر خوانده ها بیان می کنند که بچه های آنها بیشترین مشکلات برون سازی را دارند.
دومین دیدگاه این است که اجتماعی سازی توسط دو والد بهینه است. اگر این مسئله درست باشد، باید انتظار داشت که خانواده های تک والدی بدتر از سایر چهار نوع دیگر باشند. مشخص شده که مادران تنها رفاه کمتری نسبت به مادران متاهل داشتند. آنها در روش های سازگار از سایر خانواده ها متفاوت نبودند و بچه ها در خانواده های مادر تنها هیچ تفاوتی در رفاه یا سایر روابط در مقایسه با سایر خانواده ها گزارش نداده اند.
سومین دیدگاه بر تقدم روابط تنی با دو والد تاکید دارد. بر اساس این دیدگاه می توان انتظار داشت که خانواده های تک والدی ، والد ناتنی و فرزند خوانده در مقایسه با خانواده هایی که دو والد متاهل که با فرزندان تنی خود زندگی می کنند، ناقص هستند. یافته های تحقیقی حمایت محدودی برای این دیدگاه ایجاد می کند.
دیدگاه چهارم اهمیت فرایند های خانواده در همه ساختار های خانواده را بیان می کند و بیان می کند که ساختار خانواده در پیش بینی رفاه و کیفیت روابط و میزان مهرورزی و کیفیت روابط نسبتاً غیر مهم است.

روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی كودكان استثنایی

عنوان پروژه  :  روانشناسی کودکان استثنایی

مرتبط با درس : روانشناسی

تعداد صفحات فایل : ۴۱

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته : روانشناسی

مقطع : کاردانی – کارشناسی

6500 تومان – اضافه به سبد خرید

مقدمه و تاریخچه
معرفی گرایشهای روانشناسی
دروس عمومی و تخصصی روانشناسی کودکان استتثنائی
بررسی کودکان استثنائی
در مدرسه چه کسی از من حمایت می کند؟
وضعیت مشاوره در گذشته و حال
دیدگاه شرع در مورد معلولیت
پژوهش در مورد کودکان استثنائی
ضمیمه
منابع و مآخذ

6500 تومان – اضافه به سبد خرید

بررسی نقش رسانه‌های جمعی ( با تاکید بر تلویزیون ) در الگوپذیری و رفتار کودکان

بررسی نقش رسانه‌های جمعی ( با تاکید بر تلویزیون ) در الگوپذیری و رفتار کودکان

عنوان پروژه  :  بررسی نقش رسانه‌های جمعی ( با تاکید بر تلویزیون ) در الگوپذیری و رفتار کودکان

مرتبط با درس : روانشناسی

تعداد صفحات فایل : ۱۷۰

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته : روانشناسی

مقطع : کاردانی – کارشناسی

14500 تومان – اضافه به سبد خرید

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : مبانی نظری تحقیق
بیان مساله واهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
    فصل دوم: رسانه چیست و چه توانایی‌هایی دارد؟
ارتباط جمعی-  تاریخچه رسانه‌های جمعی
کارکرد رسانه‌های جمعی
وظیفه رسانه چیست؟
قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی
فصل سوم: جهان جدید تلویزیون
یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع می‌کند؟
کودک چه مقدار وقت صرف تلویزیون می‌کند؟
چه کسانی بیننده پروپا قرص هستند؟
توضیحی درباره سایر رسانه‌ها
استفاده کودکان از رسانه‌ها در سنین مختلف
کودکان چه چیزهایی را می‌بینند؟
برخی معیارهای پیش بینی سلیقه کودکان در مورد تلویزیون
کودکان درباره تلویزیون چگونه فکر می‌کنند؟
وجهه تلویزیون
آیا تلویزیون در نظر کودکان شگفت انگیز است؟
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغییراتی در تلویزیون باشند ؟
والدین دوست دارند شاهد چه تغییراتی باشند ؟
چرا کودک از تلویزیون استفاده می‌کند؟
عملکرد تلویزیون
چرا ما دارای رسانه‌های جمعی هستیم ؟
نیازهای ویژه کودکان که تلویزیون آنها را برآورده می‌کند ، کدامند ؟
محتوای خیال
محتوای واقعیت
تلویزیون به عنوان خیال
آیا تلویزیون مانعی بر سرا راه مسائل زندگی است؟
تلویزیون به عنوان واقعیت
دو جهان
اهمیت خیال
    فصل چهارم: یادگیری از تلویزیون
چگونگی یادگیری از تلویزیون
موارد یادگیری اتفاقی
میزان هوش و رفتار کودک در ارتباط با برنامه‌های تلویزیون
چه آموزشی را باید انتظار داشته باشیم؟
تلویزیون در مدرسه
چگونگی اکتساب در کودکان
مقایسه
    فصل پنجم: تاثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان
الگوی تأثیر- رسانه
تلویزیون به کودکان چه می‌دهد؟
الگوی تأثیر- کودک
الگوی تأثیر- تعامل
دیگر ویژگیهای تعامل
اثرات فیزیکی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون بر بینایی کودکان اثر بدی دارد؟
آیا تلویزیون کودکان را خواب آلود و خسته به مدرسه می‌فرستد؟
اثرات عاطفی تلویزیون برکودکان
اثرات شناختی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون حاوی تصویر غیر دقیقی از زندگی بزرگسالان است؟
آیا تلویزیون موجب بزرگسالی زود رس میشود ؟
اثرات رفتاری
آیا تلویزیون کودکان را منفعل می‌کند؟
آیا خشونت ارائه شده در تلویزیون، آموزش خشونت می‌دهد؟
نتیجه گیری
پیامدهای منفی تلویزیون
فصل ششم: اینترنت رسانه جدید قرن بیستم
اینترنت چیست؟
فواید اینترنت برای کودکان
خطرات اینترنت
سودجویان از اینترنت برای به دام انداختن کودکان استفاده می‌کنند
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت
ارتکاب جرایم: بمبها، مواد مخدر، دزدی و شخصیتهای غیر واقعی
تهاجم به حریم خصوصی
چگونگی اجتناب و کاهش خطراتی که کودکان در ایترنت با آن مواجهند
نتیجه گیری و آزمون فرضیات
منابع مآخذ

14500 تومان – اضافه به سبد خرید

بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان

عنوان پروژه  :  بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

مرتبط با درس : پایان نامه

تعداد صفحات فایل : ۱۲۵ صفحه

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته :  روانشناسی عمومی

مقطع : کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

عنوان پروژه  : مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایینان ( همراه با پرسشنامه )

مرتبط با درس :

تعداد صفحات فایل : ۹۵

فرمت فایل : Microsoft Office word ۲۰۰۳

مرتبط با رشته : روانشناسی

مقطع : کاردانی – کارشناسی